ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบน เว็บไซต์ Cheerautocar.Com

1. การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Cheerautocar.Com
บริษัท เชียร์ออโต้ควอลิตี้ จำกัด (“บริษัท”) ให้บริการเว็บไซต์ Cheerautocar.com
แก่สมาชิก (“ท่าน”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ
ที่บริษัทสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว
ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูก hack
(จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือสูญหาย
เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัท
และผู้ใช้บริการ ให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และ มีความมั่นใจ ปลอดภัย
จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ
“การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย”
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้
ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้
มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. ข้อจำกัดการใช้บริการ
เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการรายอื่น
และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ
ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น
และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะลบ (delete)
ทำให้หยุดชั่วคราวหรือถาวร
หรือนำเสนอและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหม
าย หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลภายนอก
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบและข้อมูล
รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น บริษัทไม่อาจรับรองว่าข้อมูลมีความถูกต้อง

สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลเท่านั้น
และบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการซื้อขาย ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใชับริการนี้เมื่อใด
และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม
และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อน
ไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย และบริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข
และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ
และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

5. ข้อจำกัดความรับผิด
หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น
ท่านต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้
ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้บริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน
หรือที่ปรึกษาของบริษัท และบริษัทในเครือ
ต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้
รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

6. การยกเลิกบริการ
บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือระงับการให้บริการไว้ชั่วคราวหรือถาวร
และลบข้อมูลเนื้อหาในบริการหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ทันที
หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า