นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท เชียร์ออโต้ ควอลิตี้ จำกัด (“บริษัท”)
เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเ
ชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัทได้มีการปรับปรุง ข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัท
และผู้ใช้บริการให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และ มีความมั่นใจ ปลอดภัย
จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ
“การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย”
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ดังนี้

“การเก็บรวบรวม” คือ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น ชื่อ-
สกุล เบอร์โทรติดต่อ ข้อมูลการใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้

“การใช้” คือ การนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประมวลผล วิเคราะห์
และแสดงผลให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น
การลงประกาศขายรถ หรือ การฝากหารถ เป็นต้นรวมทั้งการนำข้อมูลไป แนะนำบริการ
หรือให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการ แก่ผู้ใช้บริการ ได้อย่างเหมาะสม

“การเปิดเผย” คือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการดูแลคุ้มครอง ผู้ใช้บริการตามที่กฏหมายกำหนด
รวมทั้งเปิดเผยให้กับบริษัทในเครือเพื่อดำเนินไปตามธุรกิจของบริษัท
เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และนำเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้
มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และให้ผู้ใช้บริการสามารถขอให้หยุดการใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากข้อมูลนั้นถูกนำไปใช้เกินขอบเขต วัตถุประสงค์ หรือ

ไม่ได้รับความยินยอม และไม่เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
และตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งต้องไม่กระทบต่อการให้บริการ
หรืออยู่นอกเหนือการดูแลควบคุมของบริษัท

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่า
ท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน
อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่นชื่อและที่อยู่
บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน
โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน
ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน
หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้สำหรับท่านที่สมัครสมาชิก

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น
ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม
เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว hack
(ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือสูญหาย
เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก
และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก
รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ
รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท
และ/หรือบุคคลภายนอก